Thành lập công ty vốn nước ngoài

03-11-2017
Thủ tục thành lập mới công ty có từ 1% đến 100% vốn đầu tư nước ngoài, năm 2017 nhà đầu tư nước ngoài thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam được thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp 2014.